Tilslutningsafgift kr. 16.000,-

Inkluderet i tilslutningsafgiften er: fjernelse af det gamle oliefyr, samt montering af komplet unit med varmtvandsbeholder og varmeveksler. Stikledning op til 20 m. er ligeledes indregnet. Fremtidigt vedligehold og reparationer i unit, betales og udføres af varmeværket, såfremt anlægget er betjent efter forskriften.

Afgiften opkræves når tilmeldingsblanketten er underskrevet og skal betales inden stikledningen er lagt i jorden.

Når stikledningen er lagt i jorden og der er mulighed for fjernvarmelevering påbegyndes opkrævningen af den faste afgift.

                                                                               

Betalingsbetingelser

Den årlige beregnede acontobetaling (variabel + fast afgift) opkræves månedsvis i 11 lige store rater som alle opkræves d. 1. i måneden. Juli er betalingsfri.

Aflæsning af varmemåler foretages omkring d. 1. juli.

Årsopgørelsen udsendes senest d. 31. juli.

For lidt indbetalt opkræves sammen med rate 1, pr. d. 1.8.

For meget indbetalt vil blive modregnet rate nr. 1, og resten vil blive udbetalt. Dog udbetales beløb under 1.000,00 kr. ikke.

 


Betalingsfrist

Der skal betales senest d. 1 i opkrævningsmåneden. For at billiggøre opkrævningen, ønsker vi alle tilmeldt bankernes betalingsservice. Overholdes betalingsfristen ikke udsendes der en rykker og der pålægges et gebyr på 100,00 kr.

Overholdes fristen ikke for betaling efter denne rykker, udsendes inkassoskrivelse med ekstra rykkertillæg på 125,00 kr.. Efter denne frists udløb overgives sagen til advokat og der vil samtidig blive foranstaltet lukning for fjernvarmen. Se i øvrigt vores almindelige bestemmelser.

 


Gebyrer

Rykkergebyr: Ved for sen indbetaling udskrives rykker nr. 1, som koster 100,00 kr. *)

Inkassomeddelelse : Ved udsendelse af inkassobrev påføres 125,00 kr. i gebyrer. *)

Betalingsordning: Hvis der aftales en skriftlig betalingsordning påføres et gebyr på 125,00 kr. *)

Lukkegebyr: Hvis der lukkes for varmen påføres et lukkegebyr på 500,00 kr.

Lukkegebyr med fogedens hjælp: Her påføres et gebyr på 500,00 kr. + øvrige påløbne udgifter.

Genåbningsgebyr: Når der åbnes indenfor normal arbejdstid er gebyret 500,00 kr.

Flytteafregningsgebyr: Når der skal udarbejdes flytteafregning påføres et flyttegebyr på 62,50 kr.

 

Gebyrer med *) er momsfri

//